Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно сроков проведения инспекционных проверок)

Номер, дата реєстрації: 5640 від 15.06.2004
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 14.06.2004
Подання 14.06.2004
Пояснювальна записка 14.06.2004
Порівняльна таблиця 14.06.2004
Авторський колектив 14.06.2004
Документи, пов’язані із роботою: Висновок Головного науково-експертного управління 19.07.2004

ПРОХОДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ:

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Направлено на висновок Уряду (03.08.2004)

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність”» (щодо термінів проведення інспекційних перевірок)

1. Мета законопроекту

Проект Закону розроблено з метою усунення прогалини у банківському законодавстві щодо термінів проведення інспекційних перевірок діяльності банківських установ Національним банком України.

2. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Недоліком діючого банківського законодавства є невизначеність із термінами проведення комплексних та тематичних перевірок банківських установ Національним банком України. Відсутність термінів перевірок призводить до не обґрунтованого їх затягування, відволікання працівників банку від виконання ними своїх функцій, що негативно відбивається на нормальній діяльності банків.

Інспекційні перевірки банків (планові і позапланові) від тематичної перевірки окремої сфери діяльності банку до комплексного інспектування усіх напрямків його діяльності різняться за обсягом матеріалів, що підлягають інспектуванню. Окремі з них пов’язані з дослідженням значної кількості документів, вимогою пояснень з ряду питань. Тому терміни комплексної перевірки до 2-х місяців, а тематичної до 2-х тижнів є найбільш оптимальними.

Пропонується на законодавчому рівні закріпити неможливість одночасного проведення перевірки банку Національним банком України та іншими контролюючими органами (органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України). Також комплексна планова перевірка НБУ не повинна співпадати із здійсненням щорічного зовнішнього аудиту банків. Це пов‘язано з тим, що при збігу термінів планових перевірок різними установами банки несуть витрати, пов‘язані із розміщенням працівників контролюючих установ, забезпеченням їх комп‘ютерною технікою, виконанням термінових запитів щодо додаткової інформації тощо.

Крім того, з метою недопущення впливу суб`єктивних чинників на прийняття рішення про проведення позапланової перевірки банку, у Законі необхідно закріпити положення, що таке рішення повинно бути мотивованим і заздалегідь доведеним до відома керівництва банку.

3. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація Закону не передбачає додаткових витрат з Державного бюджету України.

Прийняття Закону не матиме негативних наслідків на соціально-економічну ситуацію в країні. Навпаки, таке рішення законодавця створить для банків більш комфортні умови для обслуговування населення та підприємств.

Прийняття Закону дозволить більш детально врегулювати правовідносини між банківськими установами і Національним банком України під час здійснення ним інспекційних перевірок.

 

Народний депутат України

Л. М. Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо термінів проведення інспекційних перевірок)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст. 30 – ВВР, 2004, № 13, ст. 181) такі доповнення:

1. Частину 3 статті 71 Закону доповнити таким реченням: “Термін комплексної перевірки банку не повинен перевищувати 2-х місяців, а тематичної – 2-х тижнів”.

2. Після частини 3 доповнити статтю 71 Закону новою частиною четвертою такого змісту:

„Комплексна планова перевірка банку Національним банком України не повинна співпадати у часі із перевірками органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та здійсненням щорічного зовнішнього аудиту”.

У зв‘язку з цим частини 4-9 статті 71 Закону вважати частинами 5-10.

3.  У друге речення частини 7 статті 71 Закону внести такі доповнення: після слів “має бути” внести слово “мотивоване”; після слів „уповноваженою ним особою” доповнити словами “і доведене до відома керівного органу банку”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України                                                                   В. ЛИТВИН

Проект
Внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М. (в/о № 212)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо термінів проведення інспекційних перевірок)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

Кожний банк є об’єктом перевірки на місці інспекторами Національного банку України чи аудиторами, призначеними Національним банком України.

Перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Перевірка банків здійснюється відповідно до плану, затвердженого Національним банком України. Планова перевірка здійснюється не частіше одного разу на рік. Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомити банк не пізніше, ніж за 10 днів до його початку.

Банки зобов’язані забезпечити інспекторам Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам вільний доступ до всіх документів та інформації з дотриманням правил цієї статті, а при перевірці на місці – можливість вільного доступу в робочий час у всі приміщення банку.

Керівництво банку призначає компетентного представника для надання необхідних документів та пояснень і забезпечує приміщенням для роботи працівників служби банківського нагляду Національного банку України.

Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку при наявності обгрунтованих підстав. Таке рішення має бути підписане Головою Національного банку України або уповноваженою ним особою.

Для здійснення своїх повноважень щодо нагляду Національний банк України має право безоплатно одержувати від банків інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань діяльності банку.

Не допускається надання матеріалів перевірки третім особам у разі, якщо в матеріалах перевірки відсутні дані про факти порушень законодавства.

У ході перевірки банку Національний банк України має право перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з афілійованою особою на стан банку. Для цілей перевірки афілійовані особи надають Національному банку України сприяння відповідно до положень цієї статті у тому ж порядку, що застосовується до банків.

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

Кожний банк є об’єктом перевірки на місці інспекторами Національного банку України чи аудиторами, призначеними Національним банком України.

Перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Перевірка банків здійснюється відповідно до плану, затвердженого Національним банком України. Планова перевірка здійснюється не частіше одного разу на рік. Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомити банк не пізніше, ніж за 10 днів до його початку. Термін комплексної перевірки банку не повинен перевищувати 2-х місяців, а тематичної – 2-х тижнів.

Комплексна планова перевірка банку Національним банком України не повинна співпадати у часі із перевірками органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та здійсненням щорічного зовнішнього аудиту.

Банки зобов’язані забезпечити інспекторам Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам вільний доступ до всіх документів та інформації з дотриманням правил цієї статті, а при перевірці на місці – можливість вільного доступу в робочий час у всі приміщення банку.

Керівництво банку призначає компетентного представника для надання необхідних документів та пояснень і забезпечує приміщенням для роботи працівників служби банківського нагляду Національного банку України.

Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку при наявності обгрунтованих підстав. Таке рішення має бути мотивоване, підписане Головою Національного банку України або уповноваженою ним особою і доведене до відома керівного органу банку.

Для здійснення своїх повноважень щодо нагляду Національний банк України має право безоплатно одержувати від банків інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань діяльності банку.

Не допускається надання матеріалів перевірки третім особам у разі, якщо в матеріалах перевірки відсутні дані про факти порушень законодавства.

У ході перевірки банку Національний банк України має право перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з афілійованою особою на стан банку. Для цілей перевірки афілійовані особи надають Національному банку України сприяння відповідно до положень цієї статті у тому ж порядку, що застосовується до банків.

 

Народний депутат України 

Л.М.Черновецький

ВИСНОВОК

на проект Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо термінів проведення інспекційних перевірок банків)

У внесеному законопроекті пропонується врегулювати деякі аспекти проведення перевірок банків шляхом внесення доповнень до статті 71 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Зокрема, передбачається запровадити чіткі терміни  перевірок банків,  вимоги щодо  несумісності перевірок банків Національним банком з перевірками інших контролюючих органів.

Вважаємо, що запропоновані пропозиції спрямовані на посилення правового захисту банків і в цілому варті підтримки. Разом з тим щодо окремих положень законопроекту доцільно відзначити наступне.

У пункті 1 проекту пропонується встановити терміни проведення  комплексних та тематичних перевірок банків. Натомість Законом України “Про банки і банківську діяльність”  термінів “комплексна перевірка банку” та “тематична перевірка банку” не визначено. Тому пропонуємо, відповідні зміни внести до статті 1 Закону.

Законопроектом пропонується уточнити чинну норму частини 7 статті 71  Закону, якою визначається, що “Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку при наявності обґрунтованих підстав”, зокрема визначити, що таке рішення має бути “мотивоване”, і “доведене до відома керівного органу банку”.Зазначене доповнення, як вважає автор законопроекту, необхідне для “недопущення впливу суб`єктивних чинників на прийняття рішення про проведення позапланової перевірки банку”.  На наш погляд,  чинна норма чітко не визначає умови  проведення позапланових перевірок, оскільки Закон не містить   докладного переліку “обґрунтованих підстав”, проте й  визначення мотивоване” може тлумачитися неоднозначно і не дає чіткої відповіді,  які саме підстави  є достатніми  для прийняття рішення щодо  позапланової перевірки.

Узагальнюючий висновок.

За результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути  взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень  і пропозицій.

Керівник Управління                                 А.МАЦЮК

Вик.Н .Чечетова, тел.255-28-38
В.Костюк, тел. 235-79-44

До № 5640 від 15.06.2004
Народний депутат України
Л.Черновецький

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх